Tag: 250GB

Tin Tức

Giờ đây, bạn có thể tải lên một tệp 250GB lớn trên SharePoint,...

Chỉ trong năm 2021 , Microsoft đã thêm rất nhiều tính năng vào bộ Microsoft 365 . Tất cả các bản cập nhật này đều cố gắng làm cho...