Tag: Cách thêm địa chỉ IP

Mẹo Hay

Cách thêm địa chỉ IP bổ sung trong Windows 11

Địa chỉ IP (Giao thức Internet) về cơ bản là một số nhận dạng được gán cho mỗi thiết bị trên mạng để giúp xác định nó trên mạng cục...