Tag: Ragnarok: The Lost Memories

Game/App

Đăng ký trước Ragnarok: The Lost Memories mở ở Bắc Mỹ,...

Gravity Interactive đã bắt đầu nhận đăng ký trước cho Ragnarok: The Lost Memories . Lần mở màn này dành cho Bắc Mỹ và Brazil, vì những...